Effektivitet i sikte : Individens upplevelse av delade mentala modeller, gemensam meningsstruktur och kommunikation, som grunden för effektivitet i team

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning:

Abstract

Forskning visar att verksamheter ställs inför omfattande arbetsrelaterade problem där

verksamheter förlitar sig på team för en effektiv problemlösning. Grunden för effektivitet i

teamen föds då teammedlemmarna delar samma vision om det arbete som måste utföras.

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för skapandet av delade mentala modeller, genom

att undersöka teammedlemmarnas enskilda upplevelse av delade mentala modeller samt

centrala processer som gemensam meningsstruktur och kommunikation i teamets arbete med

att uppnå effektivitet. I föreliggande fenomenologiska uppsats har ett team om tre

teammedlemmar observerats och sedan intervjuats om deras individuella upplevelse av

skapandet av delade mentala modeller. Resultaten visar att delade mentala modeller upplevs

som viktig och där faktorer som aktivt deltagande, kommunikation och interaktion har stor

påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)