Effekter av vårdhund i demensvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Författare: Jenny Larsson; Eva Svensson; [2010]

Nyckelord: vårdhund; demens;

Sammanfattning: Larsson, J & Svensson, E. Effekter av vårdhund i demensvården. Intervjuer med personal på ett demensboende. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2010. Demens är en vanlig sjukdom hos äldre människor och vården av dementa kräver stora vårdinsatser. Vårdhund används som ett komplement för att ge stimulans och aktivitet vid demens. Syftet med studien var att undersöka vilka effekter vårdpersonalen upplever att kontakten med vårdhund har för dementa personer på ett demensboende. Den metod som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju ur vårdpersonalen, en sjuksköterska och sex undersköterskor på ett demensboende. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys Resultatet presenteras i sex kategorier: Ökat välbefinnande, Minnesstimulering, Bryter tystnaden, Beröring, Lugnande, Rädsla. Vårdpersonalen är positivt inställd till användandet av vårdhund som en del i omvårdnaden av dementa. Nyckelord: demens, effekter, empirisk studie, sjuksköterska, upplevelser, vårdhund, vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)