Konceptutveckling av remdriftskoppling : Kraftöverföring från fordon till redskapsrem och frånkoppling av denna

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete påbörjades i samarbete med Husqvarna Rider och teknikkonsulten Semcon AB. Examensarbetet utvecklade koncept för automatiserad koppling av redskap till fronten av Husqvarna Riders åkgräsklippare. Detta för att underlätta för användaren vid byte mellan klippdäck och olika redskap samt frångå direkt interaktion med konstruktionens remdrift. Projektet samlade även information och teori som berörde konstruktionen för att lägga en grund till företagets framtida utveckling av delprodukten.

Arbetet har utförts genom förstudie, litteraturstudie samt konceptstudie. Konceptstudien har bestått av förberedande arbete, konceptgenerering, konceptevaluering och konceptval. Exempel på metoder som använts i denna studie är 6-3-5 brainwriting, motsägelsediagram, morfologi och Pughs matris. Arbetet behandlade sammanlagt över 100 idéer och koncept vilka sållades ned till två lösningar, varav en kan appliceras med minimal investering från företagen och den andra besitter en god potential för framtida applikationer.

Den förstnämnda lösningen valdes ut då den hade potential att förbättra den existerande lösningens egenskaper med relativt små modifikationer av konstruktionen. Den andra lösningen valdes ut då den bedömdes ge ett mycket effektivt verktygsbyte med färre sätt den kunde fallera på i förhållande till andra lösninsförslag. Den andra lösningen besatt även god potential för applikation i andra av företagets produkter och tillåter att kraft appliceras på en annan plats än vid själva remdriften, vilket i sin tur innebär en ökad säkerhet för användaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)