Fördelar och nackdelar med vismutskydd över bröst vid datortomografiundersökning : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Hälsoakademin

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund Stråldosen vid en datortomografiundersökning (CT-undersökning) kan vara 100 gånger större än vid en konventionell röntgenundersökning [1]. På 10 år har antalet CT-undersökningar nästan fördubblats [2], vilket också innebär att stråldosen till patienterna ökar [1]. Bröstkörtlarna är ett av de mest strålkänsliga organen och är därför viktiga att skydda [3, 4]. Material som dämpar röntgenstrålning kraftigt och som lämpar sig för strålskydd är t.ex. bly och vismut [5]. Vismutskydd är ett tungt, metalliskt grundämne som absorberar röntgenstrålning och därmed reducerar stråldosen till vävnaderna under skyddet [6, 7]. Syfte Syftet med studien är att genom en litteraturstudie undersöka vismuts strålskyddande effekt för bröstvävnad och eventuell påverkan på bildkvalitén. Metod Artikelsökningarna gjordes i databasen PubMed med sökorden Radiation protection, Reduced radiation dosage, Radiography, Bismuth, Breasts, Bismuth shielding och image quality i olika kombinationer. Totalt valdes åtta artiklar ut. Resultat Samtliga studier har kommit fram till att vismutskyddet ensamt [8, 9, 10, 11] eller tillsammans med automatisk exponeringskontroll (AEC) reducerar stråldosen till brösten [7, 8, 12, 13, 14]. Fem studier hävdar också att bildkvalitén inte påverkas nämnvärt [7, 10, 12, 13, 14] medan två av studierna visar på en brusökning [8, 9]. Slutsats Vismutskyddet har en stråldosreducerande effekt men det bidrar även till sämre bildkvalité. Studien visar att skyddet ska användas med försiktighet och om inte tekniken utvecklas så att mAs-värdet (milliAmperesekund) lokalt över brösten kan reduceras, rekommenderas användandet av AEC istället. Nyckelord: Vismut, datortomografi, bröst, bildkvalité och stråldosreducering.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)