Sociala medier - en hjälpande eller stjälpande hand för ungdomar med psykisk ohälsa? : En kvalitativ studie med fokus på en behandlande personalens uppfattningar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Studiens syfte har varit att undersöka hur ungdomar mellan 13 och 18 år med psykisk ohälsa påverkas av sociala medier utifrån samtalsbehandlande personals perspektiv, samt hur dessa kunskaper kan användas i behandlingsarbetet. Fyra behandlare har deltagit i kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att fördelarna med ungdomars användande av sociala medier handlar om sociala kontakter och stöttande nätverk. Nackdelarna berörde ungdomarnas ständiga tillgänglighet, jämförelse med andra och en utsatthet i form av exempelvis mobbning samt en förenklad kommunikation via de sociala medierna. Ytterligare en nackdel var att ungdomar med psykisk ohälsa kan vara extra sårbara. Gällande behandlingsarbetet beskrevs inledande kartläggningsfrågor, samtal om gränssättning samt personalutbildning om sociala medier som viktigt. Studiens resultat korrelerar huvudsakligen väl med tidigare forskning och sammantaget kan man konstatera att det är viktigt att ta dessa kunskaper i beaktande vid behandling av ungdomar med psykisk ohälsa, då de sociala medierna fyller en stor funktion i deras liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)