Stereotypa könskonstruktioner i engelska läroböcker : – en bildanalys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Tidigare forskning visar att läromedel har en normskapande effekt hos elever. Ett forskningsområde som ofta belyses är genusaspekten och en kontinuerlig granskning av hur läromedel framställer jämställdhetsfrågan behövs. Den här studien har undersökt tre läroböcker ur ett genusperspektiv med utgångspunk i Hirdmans teoretiska ramverk. Studiens syfte är att undersöka hur könskonstruktioner representeras i moderna läroböcker. Genom en bildanalytisk tolkning av läroböckerna har jag i uppsatsen kunnat dra ett antal olika slutsatser. Vi ser att läromedlen är framtagna med ett genusperspektiv i åtanke, där förlagen aktivt arbetat för att porträttera kön på ett jämställt sätt. Samtidigt visar resultaten att det främst är kvinnor som agerar traditionellt maskulint, och inte män som agerar traditionellt feminint. Det här styrker Hirdmans dikotomi och att mannen fortfarande anses vara normen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)