Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Mosaddegh Sedghi, M. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020.   Bakgrund: Sjukvårdpersonalen har många olika arbetsuppgifter och ansvarsområden, ett av dessa är att vårda patienter palliativt. Det är fler och fler av de patienter som behöver palliativ vård som väljer att vårdas i sitt hem. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa hur sjukvårdpersonalen som vårdar palliativa cancerpatienter under hela palliativa fasen i patientens hem upplever detta. Metod: Systematiska sökningar gjordes där titlar, abstrakt och artiklar lästes i fulltext, innan tio kvalitativa empiriska studier valdes ut. Artiklarna som valts ut svarar mot syftet och stämmer med inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna är sjukvårdpersonal som arbetar inom palliativ hemsjukvård, empiriska studier från hela världen samt artiklar i kvalitativ metod. Fri fulltext av artiklarna skulle finnas tillgänglig på MAU. De utvalda artiklarna är på engelska. 9 artiklar utvaldes från Pubmed och en arikel valdes ut från Cinahl. Av 9 artiklar var 6 dubbletter på cinahl. Därefter sammanställdes data från artiklarna för att besvara syftet. Artiklarna som hittades på Cinahl och Pubmed ansågs vara relevanta som svarade mot syftet. Alla artiklar är kvalitetsgranskade med hjälp av en mall från Statens Beredning för Svensk Medicinsk Utvärdering (SBU). Resultat: Resultatet utgörs av en sammanställning av 10 kvalitativa empiriska studier om sjukvårdspersonal som beskriver sin arbetssituation. Två olika teman identifierades utifrån utvalda artiklar: Engagemang samt frustration och stress. Konklusion: Sjukvårdspersonal behöver öka sina kunskaper inom palliativ vård genom olika kurser och utbildningar för att kunna ge en tillfredsställande vård till patienter.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)