Fluorlack- effekt på kariesprogression

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Annelie Sördell; Therese Lundgren; [2017]

Nyckelord: Fluorlack; karies; progression;

Sammanfattning: Introduktion: Karies är en vanlig sjukdom som drabbar stor del av befolkningen. För att karies ska uppstå behövs tand, bakterier och frekvent intag av fermenterbara kolhydrater. En skyddande faktor mot karies är fluor vilket hämmar demineralisering samt gynnar remineralisering. Det har visats att fluorlack kan förebygga karies men även hämma kariesprogression på viss befintlig karies. Syfte: Att beskriva olika fluorlackers progressionshämmande effekt på karies. Frågeställning: Vilket fluorlack fungerar bäst i progressionshämmande syfte? Metod: En litteraturstudie Resultat: Resultatet visade progressionshämmande effekt av fluorlacker på emalj-, dentin- och rotkaries. Skillnaden mellan flera lackers effekt var på grund av olika lackningsintervall, utvärderingstid och liknande resultat svår att skilja åt. Konklusion: Alla fluorlacker, förutom Prevident (5 % NaF), involverade i denna studie sågs ha progressionshämmande effekt på karies.  Detta tyder på att fluorlackning är bättre än ingen fluorlackning oavsett fluorlack. Duraphat (5 % NaF) sågs i vissa studier ha något bättre effekt än andra fluorlacker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)