Vad krävs för att nya pendlarparkeringar i Gävle kommun skall fungera?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Sammanfattning: Pendling in till stadens centrum orsakar trafikköer och dålig luft samtidigt som fordonstrafik står för en av de största utsläppskällorna av växthusgaser i Sverige. Pendelparkeringar representerar ett mer miljövänligt alternativ men det utnyttjas inte till fullo. Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur användandet av pendlarparkeringar kan främjas, som ett led i ett mer hållbart resande inom Gävle kommun. Studiens mål är att skapa ett kunskapsunderlag som kan guida kommunen att främja utvecklingen i praktiken. Examensarbetet utgick från aspekter kopplat till pendlarparkeringar, framtagna i förstudien till detta arbete. Studien syftar till att svara på forskningsfrågorna Hur har de sex slumpmässigt utvalda svenska kommunerna arbetat med (de sedan tidigare utpekade) aspekterna kostnad, beteende, tid och tillgänglighet för att främja användandet av pendlarparkeringar? och Hur ser potentiella användare av pendlarparkeringar i Gävle kommun på vikten av kostnad, beteende, tid och tillgänglighet för att motivera deras användande? Examensarbetet består av två olika metoder, en enkätundersökning för potentiella användare och en intervjustudie med de sex slumpmässigt utvalda svenska kommunerna. Två kommuner deltog via videosamtal och resterande fyra deltog via mail. Både kommunerna och respondenterna av enkäten ansåg att billig parkeringsavgift och bra biljettsystem var viktigt för att bilburna skall välja att använda pendlarparkeringar. Samtliga kommuner tryckte även på vikten av god tillgänglighet till kollektivtrafik samtidigt som respondenterna i enkätundersökningen tyckte att turtätheten i kollektivtrafiken var viktig. Aspekter som kostnad, tid och bekvämlighet är val som prioriteras högt medan miljö inte får lika stort fokus. Studien visar på att individer gör val efter det som gynnar dem själv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)