Förlängd preoperativ fasta och dess effekt på den anestesiologiska vården

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Preoperativ fasta tillämpas vid all planerad anestesi. Problematiken som uppstår är däremot när fastetiderna överskrids. För anestesisjuksköterskans profession är förlängd preoperativ fasta ett reellt problemområde som kan försvåra arbetet att upprätthålla god anestesiologisk vård och bedriva en patientsäker anestesi. Därför är det av intresse att studera vilken inverkan förlängd fasta har på patienten samt vad detta kan innebära för den anestesiologiska vården. Syfte: Att belysa hur förlängd fasta kan påverka den anestesiologiska vården. Metod: En systematiskt litteraturstudie som inkluderar 11 vetenskapliga studier med kvantitativ ansats. Resultat: I de presenterade studierna inkluderades sammanlagt 1428 patienter. Studierna var utförda i Europa, Asien, Australien och Sydamerika. Huvudkategorierna som framkom ur dataanalysen var: ”negativa konsekvenser av förlängd fasta” och ”ökat välbefinnande efter intag av preoperativ dryck inför anestesi”. Konklusion: Förlängd fasta har negativa effekter på den anestesiologiska vården. Utifrån de positiva effekterna som preoperativ dryck två timmar preoperativt har, bör åtgärden vara väsentlig för patientens anestesiologiska vård ur ett holistiskt perspektiv. Vidare forskning kring effekten av förlängd fasta på den anestesiologiska vården förespråkas av författarna utifrån utfallet i datainsamlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)