Omkonstruktion av utlösningsventil

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Christian Mitander; [2018]

Nyckelord: Product development; Produktutveckling;

Sammanfattning: Rapporten innehåller ett examensarbete i produktutveckling som är utfört hos uppdragsgivaren Projektengagemang i Karlstad. Projektengagemang är en del av Projektengagemang Sweden AB som har sin bas i Stockholm. Företaget är en konsultverksamhet som är verksam inom många branscher, men som i Karlstad inriktar sig mest mot industri och energi samt produktutveckling.   Anledningen till att detta arbete har genomförts är för att Projektengagemang vill reducera det interna slitaget i en utlösningsventil som är en del av en dykarprodukt som företaget utvecklar. Projektengagemang önskar att få en reviderad utlösningsventil med samma funktioner i en smartare design. Ventilen bör också möjliggöra en gynnsam serieproduktion och således skall antalet ingående komponenter försöka minimeras. Projektengagemang önskar underlag i form av en CAD-modell där ingående komponenter redovisas i en stycklista samt en beskrivning av ventilens funktion. De ingående komponenterna behöver inte beräknas då arbetet skulle bli för stort.   Med hjälp av produktutvecklingsprocessens olika faser; projektplan, förstudie, kravspecifikation, litteraturstudie, konceptgenerering, konceptval samt konfiguration/ detaljkonstruktion har den befintliga utlösningsventilen analyserats och lösningsförslag baserade på ställda krav och önskemål tagits fram. Pneumatik, strömningslära, mekanik samt tidigare framtaget underlag har varit till stor hjälp för att analysera den befintliga utlösningsventilen och beräkna det interna luftflödet genom dykarprodukten.   Arbetet resulterade i en ny designlösning med erforderligt underlag för att vidareutveckla produkten. Den lösning som tagits fram är en helpneumatisk ventil som bygger på att man låter systemtrycket verka mot en konisk area. I normalfallet då ventilen är stängd verkar systemtrycket mot en minimal yta för att vid öppning verka mot en stor yta vilket möjliggör fortsatt öppning av ventilen även då öppningstrycket avtagit. Övriga tryck i ventilen har balanserats mot varandra med hjälp av olika stora tryckytor.   Arbetet har utförts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörer MSGC17. Kursen ges på programmet Högskoleingenjör, Maskinteknik vid fakulteten för hälsa-, natur- och teknikvetenskap. Kursens omfattning är 22,5 högskolepoäng och utförs under vårterminen 2018.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)