Visual Merchandising Online : ur ett konsument- samt företagsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Befintlig litteratur inom visual merchandising online (VMO) indikerar på ökat behov av att utveckla teorier anpassade för VMO. Målet med denna studie är att bidra med uppdaterade teorier och infallsvinklar inom VMO som grundar sig på konsumenters åsikter och beteende. Insamling av data grundar sig i intervjuer och observationer med konsumenter som speglar ett konsumentperspektiv. En intervju har även gjorts med en Digital Manager (DM) på ett svenskt modeföretag, för att generera i data utifrån ett företagsperspektiv. Med övervägande fokus på konsumentperspektiv avser vi med denna studie presentera viktiga aspekter vid utformning av virtuella miljöer, samt verktyg som stimulerar konsumenter till köp. Studien bygger på teori från Stimuli-Organism-Respons modell samt fyra centrala delar inom VMO: virtuell miljö, navigering, produktpresentation samt produktinformation. Ökad onlinehandel förstärker vikten av att ha välutvecklade onlinesidor för företag. Studien påvisar att onlinesidor som frambringar positiva känslor hos konsumenter kan leda till ökad köpkraft. Om negativa känslor uppstår kan detta istället leda till att konsumenter väljer att avvika och inte genomföra köp. För att skapa positiva känslor är det centralt att arbeta med stimuli som triggar konsumenter och är anpassade efter företags typkunder. Studien påvisar att enhetliga onlinemiljöer med tydlighet i bilder, typsnitt, färgval samt information och konsekvent navigering är framgångsfaktorer som bidrar till ökad försäljning. Det krävs en djupare förståelse om individer och deras behov för att företag ska kunna främja köp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)