Återvinning av restbetong från fabrikstillverkning i ny betong

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Betong är ett av våra mest använda byggnadsmaterial idag. Vid framställning av fabriksbetong uppstår restbetong, som i detta arbete har delats upp i tre olika typer, returbetong, pumprester och betongslam. Returbetong avser det överskott av betong som uppstår då en kund har beställt för mycket betong. Pumprester är den sista mängden färsk betong i pumpbilars utrustning som av praktiska skäl inte kan pumpas ut. Betongslam är rester som oundvikligen fastnar på insidan av betongbilarna och fabrikens blandare som sedan måste spolas ut. I dagsläget deponeras majoriteten av landets restbetong, som med en bättre hantering skulle kunna leda till både miljömässiga fördelar och ekonomiska vinster. Syftet med examensarbetet var således att undersöka möjligheterna att återanvända restbetong i ny betong. Mer precist låg fokus i att pröva restbetongens potential som antingen ballastersättare eller cementersättare.   Examensarbetet har utförts i samarbete med Swerock AB, som är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. För att få en bättre inblick i ämnet besöktes Swerock:s betongfabrik i Borås, varifrån rapporten också har haft sin utgångspunkt.  Den praktiska undersökningen utfördes i ett laboratorium på högskolan i Borås. Tolv gjutförsök utfördes där restbetong prövades som antingen ballastersättare eller cementersättare. För samtliga försök uppmättes både sättmått och tryckhållfasthet, som sedan jämfördes med arbetets referensbetong, en vanligt förekommande betong på Swerock AB.  Resultaten var varierande, men visade i ett antal försök att det var möjligt att gjuta en betong som närmade sig eller var likvärdig med referensbetongen. I det stora hela konstaterades dock att fler försök skulle behöva utföras för att kunna säkerställa repeterbarheten av resultaten.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)