Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta hos och smärtskattning av barn

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskors kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning påverkar kvaliteten på de insattser som barn får. Ny forskning visar att sjuksköterskor som jobbar med barn i några fall har bristande kunskaper och negativa attityder avseende ämnet. Syfte och metod: En enkät delades ut till sjuksköterskor på barnavdelningar i Skåne med syfte att undersöka kunskap om och attityder till smärta och smärtskattning av barn i åldern 0-12 år. Enkätmaterialet analyserades statistiskt för att undersöka om kunskap och attityder hade ett positivt samband med vidareutbildning och arbetslivserfarenhet. Resultat: Deltagarna hade generellt positiva attityder och en acceptabel kunskapnivå, och kunskap (p=0.002) och attityder (p=0.094) visade sig samvariera positivt med längden av arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskor med någon form av vidareutbildning hade också bättre kunskaper (p=0.06) och mer positiva attityder (p=0.031) än de utan vidareutbildning. Resultaten visade samtidigt att sjuksköterskorna inte var helt konsekventa i sina generellt positiva attityder till smärtskattning och att deras kunskap var bristande i enskilda frågor om smärtstillande läkemedel. Konklusioner: Lång arbetslivserfarenhet och vidareutbildning har en positiv inverkan på sjuksköterskors kunskap om och attityder till pediatrisk smärta. Trots deras generellt positiva attityder till ämnet är det nödvändigt att kontinuerligt arbeta med att riktlinjer för smärthantering efterlevs i den kliniska vardag för att motverka att användandet av validerade smärtskattnings- instrument släpar efter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)