Med de demokratiska glasögonen på : Hur fungerar fostran till goda och aktiva medborgare?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Maria Listerman Nilsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka hur undervisningen, i ämnet samhällskunskap iårskurs 4-6, styrs och formas av styrdokumenten samt hur lärarna kan bidra till att utvecklaeleverna till framtida demokratiska samhällsmedborgare. Studien består av tre olika metoder.Den första som används är en läromedelsanalys, där både text och innehåll i två utvaldaläromedel undersöks och ställs mot de grundläggande värden som ”läroplan för grundskola,förskoleklass och fritidshemmet 2011” (2018) fastställer i det första kapitlet. Den andrametoden är en intervjustudie där 5 informanter, samtliga med behörighet för att undervisa iämnet samhällskunskap i gällande årskurser, har fått svara på 15 frågor angående undervisningmed målet att få goda och aktiva medborgare för att de ska kunna hantera att leva i en demokrati.Den tredje metoden är en enkätstudie på internet, i grupper som är riktade mot grundskollärare.Under två veckor låg enkätstudien ute och samlade då ihop 116 respondenters svar på frågornasom sedan sammanfattats i diagram,Resultaten från de olika metoderna var goda och det finns mycket att reflektera över. Det ärtydligt att det finns en medvetenhet i skolan då den demokratiska fostran är central i planeringav undervisning men att tolkningen av vad den demokratiska fostran innebär varierar samt attdet råder en osäkerhet inför vad som är reellt inflytande och att det är svårt att få med elevernapå att praktiskt agera så som ett demokratiskt samhälle kräver. Skolverkets mål med enlikvärdig skola är långt borta i och med detta.Nyckelord: Citizenchip education, värdegrund, demokratisk fostran, samhällskunskap,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)