Har längden någon betydelse? -en scoping review om lång-PDT vid depression

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syfte: Denna scoping review hade som mål att undersöka forskningen rörande relationen mellan lång psykodynamisk psykoterapi (lång-PDT) och behandlingsutfall vid depression. Målet var att undersöka vilken forskning som fanns på området samt om det fanns stöd för lång-PDT vid depression. Metod: En systematisk litteratursökning av lång-PDT vid depression resulterade initialt i 122 möjliga studier. Av dessa lästes 24 i full-text och 18 uppfyllde inklusionskriterierna. Resultat: Av studien framgår att lång-PDT är en effektiv behandling för depression. Flera nya och innovativa mätmetoder förekom i de inkluderade studierna. Det finns indikationer på att lång-PDT ger varaktiga och även ökande effekter efter terapiavslut. Slutsats: Det verkar vara väl värt att forska ännu mer på området. Lång-PDT är en väl fungerande behandling för många patienter, men forskning som mer inriktar sig på vad som förändras och hur det går till behövs. Även forskning kring vad som fungerar för vem behövs avseende patienter med depression.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)