Ekonomisk utsatthet, socialt utanförskap, politiskt missnöje eller rasism? : Varför röstar svenska väljare på Sverigedemokraterna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att förklara vilka sociala och värderingsmässiga faktorer som ökar svenska väljares benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna samt undersöka om den mediala och allmänt vedertagna föreställningen om SD-väljaren stämmer. Detta undersöktes med bivariata analyser och ett antal binära logistiska regressionsanalyser. Materialet som användes var ett dataset från European Social Survey från år 2012/13. De oberoende variablerna bestämdes utifrån vad teorin påvisade som möjliga förklaringsfaktorer för att rösta på ett högerextremt parti. De teoretiska utgångspunkterna var; teorin om massamhället, moderniseringens förlorare, xenofobi samt politiskt missnöje. Studiens resultat visar att attityder gällande invandring och låg utbildning är mycket viktiga faktorer för att förstå varför svenska väljare röstar på SD. Resultatet visar också att den mediala och allmänt vedertagna föreställningen om SD-väljaren som en ung, relativt lågutbildad man som känner sig utanför, är politiskt missnöjd och har extrema åsikter i vissa avseenden är delvis missvisande. Detta då resultatet visar att den typiska SD-väljaren är lågutbildad, politiskt missnöjd och har extrema åsikter i vissa avseenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)