KONSISTENT TILLÄMPNING AV GENERISKA PATENTSTRATEGIER OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL LÅNGSIKTIGA KONKURRENSFÖRDELAR

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna artikel syftar till att undersöka om det för kunskapsföretag aktiva i Sverige finns ett förhållande mellan långsiktiga konkurrensfördelar samt att vara konsistent i ord och handling vid tillämpandet av en generisk patentstrategi. Dessutom utgör artikeln ett första försök till att kvantitativt mäta den andra av dessa två egenskaper. Forskning utförd av framförallt Ass. Professor Deepak Somaya vid University of Illinois har lagt grunden för det teoretiska ramverk vi använt och det ligger som grund till de det nya måttets indikatorer. Resultatet av vår undersökning i detta unga forskningsfält är att vi hittat en samvariation mellan avkastning på totala tillgångar (som vi valt att använda som indikator på långsiktiga konkurrensfördelar) och ett konsistent tillämpande av generiska patentstrategier. Resultatet uppmuntrar till nya studier i större skala med tanke på populationens storlek och dess efterfrågan på denna typ av studier. Dessutom finns det skäl att fortsätta utveckla det nya måttet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)