Undervisning om hållbar utveckling - från lärare till elev : En kvalitativ studie kring hur lärares förståelse samt undervisning inom olika skolämnen om hållbar utveckling ser ut.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Författare: Sabina Hedhag; [2020]

Nyckelord: hållbar utveckling; skola; undervisning; lärare;

Sammanfattning: Bakgrund: Hållbar utveckling är ett väldigt ungt men användbart begrepp för både skolundervisning och ute i världen. Under Brundtlandskommissionen år 1987 myntades de tre dimensionerna representerade för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta blev startskottet för den faktiska förståelsen om varför världen ser ut som den gör och hur människa och dess omgivning påverkar varandra (Brundtland, 1987). Förändrandet av betydelsen för hållbar utveckling har också givit skolundervisning en anpassning. Från 60-talets traditionella miljöundervisning har undervisning om hållbar utveckling idag blivit mer mångsidig och erbjudit både möjligheter och utmaningar för dagens lärare tack vare begreppets breda betydelse och förståelse (Sandell, Öhman & Östman, 2005). Således av detta kommer denna uppsats kommer att handla om hur hållbar utveckling ser ut i dagens undervisning. Syfte: Syftet med denna bakgrund är att närmare undersöka hur dagens lärare väljer att genomföra undervisning utifrån bland annat sina egna förståelser, kursplanstolkning och elevernas uppfattningar av hållbar utveckling. Metod: Jag har i denna undersökning använt mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade och djupgående intervjufrågor (se bilaga 1 – intervjuguide). Samtliga sju deltagande respondenter har svarat på samma frågor vid mina intervjumöten. Resultat: Resultatet från den empiriska undersökningen visar på att förståelsen och kunskapen hos lärarna om hållbar utveckling är mycket goda och de inte ser några problem med att göra undervisning utifrån deras ämneskunskaper och hur de tolkar kursplaner. Dock tros den ekologiska hållbarheten vara något mer begripligt hos eleverna och har en tendens att få något större fokus än de två andra hållbarhetsdimensionerna. Diskussion: Resultatet av de deltagande lärarnas förståelser för hållbar utveckling stämde överens mycket överens med Brundtlands beskrivning med användning av de tre hållbarhetsdimensionerna.De refererade mycket till denna hållbarhetsmodell när de skulle beskriva både deras egna och elevernas kunskaper om hållbar utveckling. Lärarna instämmer också att det finns gott om möjligheter att kunna göra undervisning mer än utmaningar men det finns också en vilja att lära sig mer och testa på nya tillvägagångssätt inom undervisning om hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)