Fakta eller förståelse? Analys eller diskussion? En undersökning av vilka kunskaper och förmågar som bedömningsuppgifter på yrkesprogram och högskoleförbredande program efterfrågar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Tidigare forskning som genomförts under 1994 års läroplan har visat att undervisningen i samhällskunskap på yrkesprogram är mer inriktad på isolerade faktakunskaper och ett vardagligt innehåll, medan undervisningen på högskoleförberedande program är mer inriktad mot förståelse och ett teoretiskt innehåll där eleverna i högre grad får möjlighet att exempelvis analysera, resonera, problematisera och se samband. Det finns emellertid få studier som jämför ämnet samhällskunskap mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program avseende undervisningens utformning och det finns skäl att tro att den senaste läroplansreformen, Gy11, kan ha påverkat skillnaderna mellan programmen. Denna studie syftar därför till att undersöka och jämföra vilka kunskapsformer och förmågor som bedömningsuppgifter i ämnet samhällskunskap efterfrågar på yrkesprogram och högskoleförberedande program genom att utgå från ett teoretiskt ramverk som härletts ur tidigare forskning om skillnader mellan programmen. Det teoretiska ramverket består av två dimensioner: i vilken utsträckning bedömningsuppgifterna efterfrågar fakta respektive förståelsekunskaper och i vilken utsträckning de efterfrågar objektiva analyser respektive elevernas ställningstaganden. En analys av totalt 45 bedömningsuppgifter från åtta gymnasielärare i olika delar av landet visar att ämnet samhällskunskap framträder som ett förståelseorienterat ämne på båda programmen, vilket går emot tidigare forskning som indikerat att elever på yrkesprogram inte får möjlighet att analysera, diskutera och dra egna slutsatser. Däremot finner studien att det finns en stor skillnad i vilka förståelsekunskaper som bedömningsuppgifter efterfrågar mellan programmen, där uppgifterna på yrkesprogrammen är betydligt mer inriktade mot elevens ställningstagande, medan uppgifterna på de högskoleförberedande programmen är mer inriktade mot att eleverna ska analysera samhällsfenomen objektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)