Specialpedagog och fritidshem : - så nära men ändå så långt borta.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Sammanfattning/Abstract Engsmar, Elina och Halak, Merima (2021). Specialpedagog och fritidshem – så nära men ändå så långt borta. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien ska bidra med att öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar hur den specialpedagogiska kompetensen tillämpas inom fritidshemmet, samt vilka upplevelser specialpedagoger och fritidspedagoger har av den specialpedagogiska kompetensen inom fritidshemmet. Syfte och frågeställningar Syftet är att bidra med kunskap om vilka faktorer som påverkar användandet av den specialpedagogiska kompentensen inom fritidshemmet. Studien syftar även till att få djupare förståelse för specialpedagogernas och fritidspedagogernas upplevelser kring hur den specialpedagogiska kompetensen används inom fritidshemmet. • Vilka faktorer påverkar hur den specialpedagogiska kompetensen används inom fritidshemmet? • Hur beskriver specialpedagoger och fritidspedagoger sina upplevelser av hur den specialpedagogiska kompetensen används inom fritidshemmet? Teori Den teoretiska förankringen har sin utgångspunkt i två teorier; specialpedagogiska perspektivet och systemteori. Specialpedagogiska perspektivet utgår i denna studie från relationellt och kategoriskt perspektiv. Dessa perspektiv handlar om att se de svårigheter som uppstår i skolans verksamheter genom olika synsätt. En kompletterande teori är systemteori. Det är en tvärvetenskaplig teori som handlar om att se helheten av delarna i ett system (Öquist, 2018). Dessa teorier utgår vi ifrån för att kunna tolka och analysera insamlade data i studien.3Metod Denna undersökning bygger på en kvalitativ intervjustudie som utgår ifrån tre specialpedagogers och tre fritidspedagogers upplevelser kring vilka faktorer som påverkar användandet av den specialpedagogiska kompetensen inom fritidshemmet. Genom semistrukturerade intervjuer får vi djupare förståelse för informanternas olika upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna är från tre olika verksamheter inom samma kommun, och verksamma inom åk F- 3. Resultat Resultaten visar att olika faktorer påverkar hur den specialpedagogiska kompetensen används inom fritidshemmet. I studien har det framkommit att relationer och erfarenhet kan ha betydelse och verka främjade gällande samarbetet mellan fritidshemmet och specialpedagoger inom de verksamheter som varit föremål för vår studie. Studiens informanter beskriver att specialpedagogens uppdrag främst är riktat mot den obligatoriska skolverksamheten. Resultatet visar även att det finns en skillnad i hur det specialpedagogiska stödet utformas inom den obligatoriska skolan och fritidshemmet. Vårt resultat tyder på att det inom den obligatoriska skolan råder ett kategoriskt perspektiv och att det inom fritidshemmet snarare råder ett relationellt perspektiv, kopplat till hur det specialpedagogiska stödet ter sig. Resultatet bekräftar även att det specialpedagogiska stödet skiljer sig under skoltid och fritidstid. Stödet som förekom under den obligatoriska skolan beskrivs som mer individbundet, till skillnad från det stöd som fanns inom fritidshemmet, som främst var generella anpassningar i form av bildstöd. Specialpedagogiska implikationer Resultatet indikerar att goda relationer och erfarenhet kan ha betydelse samt verka främjande gällande samarbetet mellan specialpedagoger och fritidspedagoger. Det är av största vikt att specialpedagoger med sin kompetens ges rätt förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande och stödjande mot skolans alla olika verksamheter Nyckelord Fritidshem, specialpedagogisk kompetens, relationer, erfarenheter, struktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)