Kändis eller inte kändis, det är frågan! : En studie om användandet av kändisar, egna karaktärer och animationer i marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

I dag är det vanligt förekommande att företag använder sig av kändisar i sin marknadsföring. De hjälper till att stärka igenkännandet och får konsumenter att välja just den varan de marknadsför framför konkurrenternas varor. Men är det verkligen så bra att använda sig av kändisar? Finns det andra karaktärer som skapar större igenkännande?

Vårt syfte är att ta reda på vilken typ av karaktär som skapar starkast igenkännande till ett varumärke. De karaktärerna vi har undersökt är kändisar, egenskapade fysiska karaktärer och egenskapade animerade karaktärer.

Studien har genomförts med en kvantitativ ansats. Vi utformade en elektronisk enkät och delade den via Facebook och lät 125 stycken respondenter svara på enkäten. I enkäten hade vi lagt upp femton stycken bilder, varav fem bilder var på olika kändisar, fem bilder på olika egenskapade fysiska karaktärer och fem bilder på olika egenskapade animerade karaktärer. Sedan fick respondenterna svara vilket varumärke de kopplade samman karaktären med.

Efter att ha sammanställt resultatet så kom vi fram till att egenskapade fysiska karaktärer hade starkast igenkännande, näst starkast hade egenskapade animerade karaktärer och svagast igenkännande av de tre kategorierna hade kändisar. Den främsta anledningen till det här resultatet tror vi beror på att de egenskapade karaktärerna inte kan förknippas med något annat varumärke. Vi tror även att det beror på att de varumärkena som hade starkt igenkännande har byggt upp reklamen som en serie och kommer med nya episoder ofta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)