Genom sjukdomens ögon : Psykisk ohälsa hos äldre ur ett livsloppsperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

Sammanfattning:

Studiens övergripande syfte är "Att ur ett livsloppsperspektiv beskriva och analysera äldre personers erfarenheter av och berättelser om psykisk ohälsa och hur de upplever att den påverkar åldrandet". De ursprungliga frågeställningarna var: "Hur upplever äldre personer att åldras med psykisk ohälsa?" och "Hur kan psykisk ohälsa bland äldre förstås ur ett livsloppsperspektiv?". Under studiens gång utkristalliserades en tredje frågeställning som ett analytiskt resultat av datamaterialet. Den lyder: "Vilka livsstrategier använder dessa personer för att hantera sina liv med psykisk ohälsa?"

Sex personer mellan 65 och 85 år intervjuades om sin subjektiva erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa. Intervjuerna var semistrukturerade och livsloppsorienterade för att fånga livets sammansatta dynamik och upplevelsen av att leva ett långt liv med psykisk ohälsa.

De viktigaste resultaten pekade på en mycket stark identifikation mellan sjukdom och person som också format intervjupersonernas berättelser om och upplevelser av det levda livet. Det blev också tydligt att ett långt liv med psykisk ohälsa påverkar livets helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)