”Du det är så jävla viktigt!” : En kvalitativ studie av hur musik används i förskolans undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Musik spelar en stor roll i barns liv och har en självklar plats med en lång tradition i förskolans undervisning. Därför vill vi i denna uppsats undersöka och analysera hur förskolepedagoger ser på musikens roll i förskolan och hur, när och varför de använder musik. Studiens syfte är att undersöka hur förskolepedagoger förhåller sig till och resonerar om musik och musikundervisning i förskolan ur ett musikdidaktiskt perspektiv Det teoretiska perspektiv som vi har använt oss av för analysen av empirin är den musikdidaktiska teorin. De didaktiska frågorna vad, hur, vem, när och varför är väsentliga att förhålla sig till om undervisning ska bedrivas och har använts som hjälpmedel för att få en verksamhetsnära bild av hur det faktiskt ser ut på de förskolor som är med i undersökningen.  Eftersom uppsatsen syftar till att få svar på pedagogers syn på användande av musik i förskolan, så har vi valt kvalitativ forskningsmetod och semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna har svarat på frågorna men även gett en inblick i respondenternas egna tankar, reflektioner och åsikter om musiken och dess roll i förskolan.  Studien har visat att respondenterna arbetar med musik på flera olika sätt. Gemensamt är bland annat att musiken används både som mål och metod men musiken som metod är mer vanligt förekommande. Att skilja på inommusikaliska mål och utommusikaliska mål i en musikaktivitet upplevs som svårt och även onödigt. Ur ett didaktiskt perspektiv så framkommer att musiken är förhållandevis oplanerad och oreflekterad och musiken framstår som något självklart vars syfte och plats är mer oklart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)