Ett stopp på vägen - En studie om individers upplevelser av arbetssituationen i hotell-och restaurangbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka hur individer uppfattar arbetsförhållandena inom hotell-och restaurangbranschen kopplat till flexibilitet och arbetsrelaterade relationer och vilken påverkan dessa innebär för individers uppfattning av arbetet. Med hjälp av teorier och forskning angående servicearbete, flexibilitet och arbetsgruppen, analyseras insamlad empiri från respondenter vilka är aktiva i hotell-och restaurangbranschen. Studien har en kvalitativ forskningsdesign då ambitionen är att förstå och förklara hur arbetet i branschen upplevs. Denna studie har kommit fram till att upplevelser av arbetet i hotell-och restaurangbranschen till stor del är motsägelsefulla och så även den påverkan flexibilitet och arbetsrelaterade relationer får på helhetssynen på arbetet i branschen. Det finns en tillfällig syn på arbetet i branschen på grund av de krav servicearbetets utformning och flexibilitet ställer på individen vilket gör att arbetet i branschen inte anses fungera i längden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)