CSR i praktiken : en studie om hur småföretag i Uppsalaområdet arbetar med CSR

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Författare: Erik Engström; Johan Hemryd; [2014]

Nyckelord: CSR; småföretag; mål; kontroll; hinder; praktiken;

Sammanfattning: På senare år har ansvarsfullt företagande blivit en allt viktigare del av företagande, där företag måste ta hänsyn till arbetsvillkor och miljöpåverkan i sin verksamhet. Ett begrepp som är starkt kopplat till ansvarsfullt företagande är Corporate Social Responsibilities (CSR). CSR har en lång och varierad historia i litteraturen. Även om CSR nämns några gånger innan 1950-talet, ses tiden efter som den moderna eran för CSR när det gäller definitioner av begreppet. Problemet med CSR är att det är resurskrävande för företag och att begreppet inte är klart definierat. Utöver det kan CSR bli en pappersprodukt där företag använder CSR som ett PR-verktyg. Syftet med studien är att undersöka hur småföretag i Uppsalaområdet arbetar med CSR i praktiken, där aktiviteter, målsättningar, kontroll och hinder identifieras. För att undersöka detta har tre fallstudier genomförts på småföretag i Uppsala. Resultaten har insamlats med semistrukturerad kvalitativa intervjuer med antingen vice direktör (vd) eller miljöansvarige på företagen. Resultaten från intervjuerna visar att alla tre företag jobbar med CSR i viss mån, dock har de inte några konkreta mål med arbetet. Fokus för småföretagen är först och främst att överleva. Den största kontrollen för företagen ligger i externa intressenter, där företagen fokuserar på vad intressenterna har för krav. Det tydligaste hindret för småföretagen med att arbeta med CSR är begränsad ekonomi. Även brist på tid och kunskap ses som hinder för småföretagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)