Sexuella trakasserier på jobbet : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sveriges sjuksköterskor har i stor utsträckning blivit utsatta för sexuella trakasserier från patienter och kollegor. Sexuella trakasserier kan ta uttryck i både verbal och fysisk form. Problemformulering: Sexuella trakasserier från patienter och kollegor påverkar sjuksköterskornas upplevelser och välmående negativt. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor upplever och reagerar vid sexuella trakasserier från patienter och kollegor. Metod: Litteraturstudien består av 10 artiklar med fokus på sjuksköterskans upplevelser och reaktioner av att bli sexuellt trakasserad av patienter och kollegor. Resultat: Resultat visade att  sexuella trakasserier skapade negativa känslor och reaktioner hos sjuksköterskor. Vanliga förekommande upplevelser var maktlöshet, rädsla och ångest. Reaktionerna kunde sedan leda till depression, att sjuksköterskor negligerade händelser och en önskan om att lämna yrket. Diskussion: Sjuksköterskors utsatthet för sexuella trakasserier i sitt arbete behöver tas upp i sjuksköterskeutbildningen och på arbetsplatser. För att kunna sätta in relevanta åtgärder som gynnar sjuksköterskans välmående. Förhoppningsvis ska sjuksköterskors välmående få en mer central roll i vårdvetenskapen, för att skapa en arbetsmiljö som gynnar både personal och patienter i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)