Dynamometer är ett kliniskt användbart inter- och intrareliablet mätinstrument för att mäta styrka i höftledens muskulatur hos friska individer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund Nedsatt styrka i höftmuskulaturen är en vanlig konsekvens vid smärta och skada i höft- och ljumskregionen. Efter en sådan skada är det av vikt att ha en kliniskt användbar och reliabel mätmetod för att utvärdera rehabilitering och på så sätt veta när idrottaren kan återgå till tidigare aktivitet samt minimera risken för ny skada. Manuell muskeltestning (MMT) används framförallt i kliniken som mätmetod men denna metod brister i reliabilitet men också i möjligheten att mäta små styrkeförändringar över tid. Ett mer tillförlitligt och kliniskt applicerbart alternativ till manuell muskeltestning är en handhållen dynamometer (HHD). Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att testa interbedömar- och intrabedömarreliabilitet för mätning av höftstyrka med hjälp av en handhållen dynamometer (HHD). - Hur ser reliabiliteten ut mellan två testledare? - Hur ser reliabiliteten ut vid två olika tillfällen med samma testledare? Studiedesign Klinisk experimentell reliabilitetsstudie Material och metod Undersökningsgruppen bestod av 15 friska motionärer som inte har eller har haft smärta eller obehag från höft, ländrygg eller nedre extremitet. Försökspersonerna fick utföra mätning av höftstyrka med en handhållen dynamometer sammanlagt tre gånger vid två olika tillfällen. Vid första tillfället utfördes testet två gånger med två olika testledare. Andra tillfället utfördes testet endast en gång med en testledare. Resultat Resultatet visar på att en handhållen dynamometer är ett inter- och intrareliabelt testverktyg med ett ICC-värde över 0,8 i fem av sex rörelseriktningar. Vid intrabedömarreliabiliteten för höftinåtrotation (HIN) är ICC-värdet 0.72. Slutsats Denna studie påvisar substantiell eller nästan perfekt intertestar- och intratestarreliabilitet för användandet av en handhållen dynamometer vid test av styrkan i höftledens muskulatur hos friska individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)