Vet HUT. en kvalitativ studie om relationen mellan klient och häst i hästunderstödd terapi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Hästen har länge varit viktig för människan på olika sätt. Forskning visar att hästen kan verka positivt på människors psykiska hälsa. Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar i Sverige blir det allt svårare att hitta passande typer av behandling. Man kan se den hästunderstödda terapin som ett komplement till andra behandlingsformer. Men vad gör den egentligen för utvecklingen av klientens egna färdigheter?Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan häst och klient ur de profession-ellas perspektiv. Vi ville ta reda på hur relationen skapas och utvecklas samt hur den påverkar klientens personliga utveckling. För att få svar på detta har vi använt oss av följande fråge-ställningar:• Hur skapar behandlaren en relation mellan klienten och hästen? • Vad anser behandlaren att relationen med hästen gör för klientens utveckling?Undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod och består av sex semistrukturerade intervjuer samt en mailintervju med yrkeserfarna från hästunderstödd terapi. Vår teoretiska ansats har utgått från anknytning, objektrelationsteori, KASAM, mindfulness samt begrepp om självkänsla, makt och identitet.Resultaten visar att det är lättare för klienten att knyta an till hästar än till människor. För att nå det terapeutiska syftet med behandlingen behövs både häst och behandlare. Hästen bidrar med trygghet, icke-dömande och en möjlighet för klienten att spegla sitt inre, och genom behand¬larens guidning kan klienten uppnå en högre känsla av sammanhang, stärkt identitet och självkänsla samt erfarenheter av goda relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)