Är jag en dålig mamma? : Kvinnors upplevelser av förlossningsdepression och sjuksköterskans åtgärder - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Förlossningsdepression är en depressiv sjukdom som varar i några veckor upp till ett år efter en förlossning och som drabbar 10 - 15 procent av nyblivna mammor. Förlossningsdepression påverkar mammans livskvalitet och ökar risken för att bli deprimerad igen senare i livet. Detta tydliggör hur viktigt det är för sjuksköterskor att identifiera kvinnor med symtom av förlossningsdepression och att ha vetskap kring vilka åtgärder som finns. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att undersöka kvinnors upplevelser kring förlossningsdepression och vilka åtgärder det finns för att lindra symtomen av förlossningsdepression. Metodbeskrivning: En litteraturöversikt utfördes med 11 originalartiklar från olika länder som valdes från databasen PubMed. Artiklarna granskades och tre kategorier utformades. Katie Erikssons omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram i studien. Resultat: Det finns en stor rädsla för att bli stigmatiserad på grund av sin förlossningsdepression. Många kvinnor hade svårt att erkänna att de hade ett problem, vilket i sin tur hindrade dem från att söka hjälp. Något som var mycket viktigt för dem var behovet av socialt och professionellt stöd. Olika åtgärder identifierades, exempelvis gruppsamtal, mindfulness, och yoga. Det fanns även olika utbildningsprogram samt program baserade på kognitiv beteendeterapi. Slutsats: Kvinnor med förlossningsdepression känner sig stigmatiserade vilket leder till att de inte söker hjälp. Gruppaktiviteter och utbildning kring förlossningsdepression hade en positiv inverkan på kvinnornas mående. Genom att aktivt normalisera förlossningsdepression och erbjuda olika åtgärder, kan sjuksköterskor bryta stigma och bemöta kvinnor med insikt och förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)