Bilder av unga män – en diskursanalys av svensk, samtida ungdomslitteratur, med fokus på sexualitet och maskulinitet

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Farida Khan; [2008-03-18]

Nyckelord: sexualitet; maskulinitet; diskursanalys; ungdomslitteratur;

Sammanfattning: Mitt syfte är att undersöka hur unga män porträtteras i svensk, samtida ungdomslitteratur. Jag vill undersöka vilka representationer och förståelser av maskulinitet och sexualitet som återfinns, skapas och återskapas i berättelserna. Det empiriska materialet består av fyra, svenska ungdomsböcker, skrivna under 2000-talet. Genom att göra en diskursanalys vill jag blottlägga de normerande diskurser om maskulinitet och sexualitet, som påverkar unga människor idag. Jag vill också se om det skapas några motbilder till traditionell maskulinitet, i litteraturen. Teorin består av essentialistiska, biologiska och psykologiska teorier, samt perspektiv som utgör motstånd till dessa, inom socialkonstruktivistisk teori och mansforskning. Genom fyra frågeställningar söker jag ta reda på vilka bilder av unga män, som målas upp i den utvalda litteraturen: Hur beskrivs innehållet i sexuella och erotiska situationer? Vad osynliggörs/synliggörs i beskrivningar av sexuella fantasier och önskningar och hur uttrycks begär och åtrå och mot vem riktas det/riktas det inte? Den sista frågeställningen behandlar maskulinitet och jag frågar mig vilket innehåll beskrivningar av ”maskulinitet” har i berättelserna? Resultatet visar att en stereotyp mansbild reproduceras i stor utsträckning. Den traditionellt maskulina killen är populär bland det motsatta könet och alla karaktärer är heterosexuella. Maskulinitet sammankopplas med heterosexualitet. Sexualitet kopplas till könsorganet och mannens sexualitet reduceras till penis. En schablonartad bild av maskulinitet, hyllas framför en mer nyanserad och varierad sådan. Muskelbyggnad, självsäkerhet, autonomi och otillgänglighet beskrivs som attraktiva drag. Den populära killen har en stor sexuell lust, som han inte kan kontrollera. Han beskrivs som opålitlig och svekfull och lätt att förföra och delvis offer för sin egen sexualitet. Ofta beskrivs mannen som impulsstyrd och med en lust som förklaras som en överväldigande drift. Den populära killen blir objektifierad, han förklaras vara ”sexig”, till skillnad från de killar som beskrivs som mer känsliga och omtänksamma. Dessa unga män har tunna, smala kroppar, låg självkänsla och beskrivs i ljusa färger, till skillnad från de traditionellt maskulina killarna som målas upp i mörka färger. Erotiska och explicita beskrivningar av fantasier och möten uteblir. Två personer, av olika kön, kyssar, smek och slutligen penetration är den dominerande bilden av ett möte. Mannen beskrivs, oftare än kvinnan, som den aktiva i en sexuell situation. Fantasibilderna ser liknande ut. Lust och begär riktas uteslutande mot det motsatta könet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)