Skolsköterskors upplevelse av att samtala med elever om våld och övergrepp i nära relationer

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Våld och övergrepp mot barn är ett välkänt och globalt problem. I Sverige visarstatistik att 29% av misshandelsbrotten är riktade mot barn och att ungefär 20% av alla barnnågon gång har utsatts för sexuella övergrepp. Att utsättas för våld och övergrepp får negativaföljder för barnet både kort- och långsiktigt. Elever i grundskolan möter i de flesta fallskolsköterskan någon gång under sin skoltid, vilket möjliggör för skolsköterskan att genomhälsobesök och hälsosamtal identifiera barn som far illa. Tidigare forskning visar attskolsköterskor upplever svårigheter kopplat till arbetsförhållanden och brist på kunskap ochstöd när det gäller att identifiera elever som utsätts för våld och övergrepp i nära relationer.Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskors upplevelse av att i hälsosamtal medelever samtala om våld och övergrepp i nära relationer.Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie genom enskilda intervjuer medelva skolsköterskor. Intervjuerna analyserades med utgångspunkt från kvalitativ manifestinnehållsanalys.Resultat: Dataanalysen mynnade ut i fyra kategorier; Att möta svårigheter, Att samarbeta, Attskapa relation och Att vara trygg. Att samtala med eleverna via hälsoenkäten och tidspressbeskrevs av skolsköterskorna som svårigheter. Att våga fråga sågs som nödvändigt.Samarbetet med andra professioner, vårdnadshavare och övrig personal på skolan lyftes framsom viktigt, likaså relationsskapandet till eleverna som uppnåddes genom tillgänglighet.Kunskap och erfarenhet gjorde skolsköterskorna trygga i samtal om våld och övergrepp medeleverna.Slutsats: Skolsköterskorna upplevde både svårigheter och möjligheter i samtalet med elever.Ytterligare studier där elever får beskriva sina upplevelser samt observationsstudier avskolsköterskors arbete och samtal med elever föreslås för att öka kunskapen omskolsköterskors förmåga att identifiera elever som utsätts för våld och övergrepp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)