Livsmedelsbranschen kommer förändras! : En studie om hur REKO styrs och ger värde för sina intressenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur styrning och organisering sker i REKO. Studien ämnar även att undersöka på vilket sätt konceptet REKO skapar värde. Uppsatsens långsiktiga syfte är att upplysa om alternativa och innovativa försäljningskanaler som uppstått i samband med digitalisering. Metod: I denna studie har en kvalitativ fallstudie tillämpats med en abduktiv ansats. Datainsamlingen har baserats på primär- och sekundärdata vilket har utformat empirin. Vi har genom semistrukturerade intervjuer och ett frågeformulär samlat in material från utvalda personer som är involverade i REKO-konceptet eller livsmedelsbranschen, för att få svar på våra frågeställningar. Resultat: Resultatet av studien visar att REKO-konceptet skapar i många avseenden närhet och sociala värden för inblandade intressenter. Vi fann att de sociala värden kunde vara utbyte av kunskap och direktkontakt. Vi ser även att administratörerna samordning är det som håller ihop konceptet men det är producenterna som har det främsta ansvaret.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)