Ljus i mörkret : hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Många upplever idag otrygghet när de rör sig i stadens mörker, och undviker på grund av detta platser som upplevs som skrämmande. Belysning är en viktig aspekt som påverkar känslan av trygghet, och god belysningsplanering är avgörande för att alla människor ska känna sig trygga i staden även när det är mörkt. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att en plats ska upplevas som trygg, och hur belysning kan utformas för att öka trygghetskänslan, med fokus på ett gångstråk i Pildammsparken. För att ge svar på detta genomfördes en litteraturöversikt där forskning om trygghet och belysning presenteras. En fallstudie genomfördes sen på ett gångstråk i Pildammsparken, där platsen undersöktes utifrån en trygghetsanalys från Alingsås kommun. Ett platsspecifikt gestaltningsförslag baserat litteraturen visar hur belysningen kan utformas för att öka tryggheten. I litteraturen framkom att viktiga aspekter för trygghet är att kunna överblicka och orientera sig på en plats, men samtidigt inte vara för exponerad. Orienterbarhet och överblickbarhet kan uppnås genom att belysa platsens ”väggar” som vegetation för att framhäva platsens rumslighet, samt att belysa målpunkter och landmärken att orientera sig efter. En annan slutsats är att vitt ljus upplevs som tryggt, men att varma ljustemperaturer ger andra positiva effekter då det kan upplevas som stämningsfullt. Det framkom också i litteraturen att närhet till andra människor ökar tryggheten, och att det därför kan vara bra att endast belysa vissa stråk, för att öka koncentrationen av människor. Gestaltningsförslaget fokuserar på att öka tryggheten genom att öka orienterbarheten, samt att skapa en målpunkt för att öka koncentrationen av människor. För att kunna bedöma gestaltningsförslagets trygghetsskapande effekt bör det genomföras i verkligheten och utvärderas efter det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)