Hur påverkar en organisations struktur, kultur och ledarskap förändringsarbete?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: För att organisationer ska kunna överleva i en föränderlig och konkurrensutsatt omgivning krävs det att de regelbundet arbetar med operativa och strategiska förändringar. En bransch som länge präglats av förändring är den svenska finansmarknaden. De senaste åren har ändrade regelverk, digitalisering, och andra samhälleliga faktorer bidragit till ett allt högre förändringstryck för finansiella aktörer, såsom banker och försäkringsbolag. Således behöver dessa aktörer bedriva effektiva och välfungerande förändringsarbeten för att vara konkurrenskraftiga. Sanningen är dock att en stor andel av alla förändringsinitiativ i organisationer misslyckas, vilket kan härledas till komplexiteten i förändringsarbete, och de mångtydiga metoderna inom området. Förändringsarbete är en ständigt pågående process på olika nivåer inom alla organisationer, vilken syftar till att kontinuerligt förnya en organisations riktning, struktur och förmågor för att anpassa sig till den externa och interna miljön. Denna anpassning är dock komplicerad, då organisationer är komplexa system, vilket medför flertalet utmaningar som kan vara förankrade i olika delar av en organisation. För att förstå utmaningarna i förändringsarbete är det därför viktigt att förstå en organisations uppbyggnad och förutsättningar. I denna studie studeras därför organisationsstruktur, organisationskultur och ledarskap, för att finna effektivitetshämmande faktorer vid förändringsarbete. Litteraturen inom ramen för förändringsarbete är omfattande, men trots detta påvisar flertalet forskare en brist på empiriska data som sammanlänkar teori och praktik. Således ämnar denna studie att bidra med fördjupad kunskap om förändringsarbete, med syftet att skapa en djupare förståelse för hur anställda på olika hierarkiska nivåer inom en linjeorganisation upplever och hanterar de utmaningar som uppkommer vid förändringsarbete. Studien är således utformad som en fallstudie, och genomförs i samarbete med Länsförsäkringar Västernorrland, vilket är en av aktörerna på den svenska finansmarknaden. I studien undersöks ett specifikt förändringsarbete i Länsförsäkringar Västernorrland som initierades våren 2019 på ett av företagets kontor. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med anställda på tre hierarkiska nivåer, vilka tillfrågades om förändringsarbetet och dess påverkan av organisationens struktur, kultur och ledarskap. Studiens resultat visar att organisationsstruktur, organisationskultur och ledarskap påverkar förändringsarbete, och kan innefatta effektivitetshämmande faktorer. I en organisationsstruktur kan dessa finnas förankrade i en organisations storlek, komplexitet och processer. I en organisationskultur finns de förankrade i subkulturer och sociala identiteter. Vidare, finns det i en organisations ledarskap effektivitetshämmande faktorer genom obalans mellan chefskap och ledarskap, samt bristfällig diskurs och kommunikation. Sammantaget påverkar dessa effektivitetshämmande faktorer mänskliga beteenden i organisationen, såsom samarbete, engagemang och förändringsmotstånd. Avslutningsvis är förändringsarbete ett intressant och allt viktigare område att skapa förståelse inom, för att säkerställa att organisationer fortsätter att utvecklas. Framtida forskning bör därmed vidare undersöka hur en organisations uppbyggnad och förutsättningar påverkar dess förändringsarbete, genom att bidra med empiriska data. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)