Sjuksköterskans attityd till och upplevelse av att vårda patienter med suicidalitet i akutsjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Suicid är ett globalt omfattande folkhälsoproblem där drygt 800 000 människorårligen dör. För varje person som utför fullbordat suicid finns det drygt 20 personer som utförsuicidförsök. Generellt sett är det övervägande män som utför fullbordade suicid. Det är nästandubbelt så många kvinnor som män, främst unga kvinnor, som vårdas till följd av avsiktligsjälvskada eller suicidförsök. Den mest alarmerande riskfaktorn som kan leda till att suicidbegås är tidigare utfört suicidförsök. Att ge säker och omsorgsfull vård är en grundläggande deli sjuksköterskans omvårdnad till patienter med suicidalitet och omvårdnaden ska präglas av ettholistiskt synsätt där hänsyn tas till patienten som helhet. SYFTE: Syftet medlitteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans attityd till och upplevelse att vårdapatienter med suicidalitet i akutsjukvården. METOD: En litteraturöversikt baserades på tiovetenskapliga artiklar, fem av kvantitativ metod, och fyra av kvalitativ metod och en med mixadmetod. Artiklarna valdes från databaserna: PsycINFO, CINAHL, PubMed. Dataanalysenutfördes med hjälp av trestegsprocessen som beskrivs av Friberg (2017). RESULTAT:Resultatet belyste tre huvudteman: Otillräcklig kunskap och kompetens, Ettkänsloframkallande arbete samt Återkommande problem i akutsjukvården. Det framgick attsjuksköterskan saknade kunskap i att vårda patienter med suicidalitet och att det fanns behovav mer utbildning. Sjuksköterskan hade generellt sätt negativa attityder till att vårda dessapatienter. Det framkom även att akutsjukvårdens miljö inte var anpassad för patienter medsuicidalitet och att sjuksköterskan behövde tillämpa personcentrerad vård i akutsjukvården föratt främja vården för dessa patienter. SLUTSATS: Sjuksköterskans behov av ökad kunskapgenom utbildning har identifierats för att förbättra sjuksköterskans attityd till och upplevelse avatt vårda patienter med suicidalitet. Då akutsjukvårdens fokus ligger på att vårda patienterssomatiska problem samt att miljön är inte anpassad till dessa patienter är det av stor betydelse att sjuksköterskan är medveten om att tillämpa personcentrerad vård i akutsjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)