Miljöcertifiering av befintlig byggnad : Utredning om tillvägagångssätt och tidsåtgång enligt Miljöbyggnad 3.0

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Denna rapport utgör ett examensarbete vid Umeå Universitet. Målet med denna rapport är att visa val av metod, tillvägagångssätt och tidsåtgång enligt Miljöbyggnad för befintliga byggnader. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem där indikatorer för energi, miljö och material undersöks. Klarar byggnaden kraven får den en Miljöbyggnadscertifiering. \\ \\ Miljöbyggnad startade redan 2003, vid dåvarande namn, Miljöklassad byggnad och var ett samarbete mellan kommun, företag och regering för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Detta var kopplat till de miljömål som regeringen satte upp 1999.\\ \\ De indikatorer som undersökts i detta arbete har varit de kopplade till energi och miljö. Enligt instruktionerna för Miljöbyggnad kan många av indikatorernas resultat redovisas genom simulerade värden eller uppmätta/beräknade värden. \\ De resultat som är kopplade till indikatorerna har undersökts genom mätning, beräkning och simulering då jämförelse mellan metoder har gjorts. \\ \\ Arbetet har resulterat i ett förslag om tillvägagångssätt där företaget i samband med en energideklaration kan göra en grov uppskattning huruvida en Miljöbyggnadsprocess kan göras. Visar byggnaden sig lämplig för en sådan certifiering är förslaget att insamling av nödvändig information om byggnaden sker i första steget. Det innefattar allt från ritningar av hela fastigheten till inventering av fastighetens interna laster. Vidare ska byggnadens energi- och miljödata simuleras för att kunna jämföras mot Miljöbyggnads krav. Detta tillvägagångssätt bedöms vara mest lämpligt för de flesta fastigheter.  \\ Det finns enklare sätt att bedöma vissa av indikatorerna men det kräver samtidigt att ett rum/lokal uppfyller vissa förutsättningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)