Godbiten - en bit på vägen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Godbiten – en bit på vägen Författare: Jens Fredholm, Martin Hesselgren, Kathrine Wirén Handledare: Christer Kedström Problematisering: Företaget Godbiten tillämpar en odifferentierad marknadsföring av sina produkter. Deras strategi är att tillgodose hela marknaden med bageriprodukter. Det finns svårigheter i denna typ av marknadsföring som innebär att produktutveckling och uppbyggande av varumärken försvåras. Det är därför viktigt att identifiera Godbitens kundsegment och förhoppningsvis på så sätt kunna effektivisera deras marknadsföring. Marknadsföringen måste även ses i relation till vilken typ av varor som produceras samt hur man vill profilera sig vilket också diskuteras. Vidare finns det tendenser till förändring på marknaden i framtiden. Den yngre generationen går mot en förändrad fikakultur som kan medföra skiftningar i Godbitens kundsegment. Det är därför av vikt för företaget att vara uppmärksam på förändringar och kunna anpassa sin produktion efter dessa. Hur dessa förändringar kan komma att se ut samt på vilket sätt man ska möta framtiden är uppsatsens fokus. Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att göra en analys av hur marknaden uppfattar företaget Godbiten. Analysen resulterar i konkreta förslag på ett antal koncept som kommer att kunna användas i dagens och morgondagens produktlinjer. Ett led i detta är att göra en mer precis identifiering av Godbitens målgrupp nu och i framtiden för att komma fram till slutsatser om hur Godbiten kan förbättra sin marknadsföring. Metod: Uppsatsen använder sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden utgörs av en surveyundersökning som ger data om hur stormarknadskonsumenter ser på konditoriprodukter samt i vilken utsträckning de köper färdiggjorda kakor. Den kvalitativa undersökningen består av ett antal djupintervjuer med Godbiten samt respondenter från ett yngre kundsegment. Slutsatser: Godbitens nuvarande produkter och förpackningar är enhetliga vad gäller Godbitens prissättning och önskade framtoning. Konkurrensen i affären gör dock att det är viktigt att förpackningen kan sticka ut, uppsatsen presenterar därför ett antal förslag på förändringar. Godbiten bör vara förberett på en förändrad efterfrågan i framtiden. Detta gör att ny koncept bör utvecklas vilket ges på förslag på. En svårighet ligger i att alltför stora förändringar kan vara i motsats till företagets ideologi, en önskvärd lösning är någon form av mellanväg om detta möjligt. Nyckelord: Förpackningar, kakor, design, bakverk, familjeföretag, SME

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)