RESULTATMANIPULERING VID VD-BYTE : En studie av Large Cap på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet i denna studie är att undersöka förekomsten av resultatmanipulering samt graden av dess förekomst under året för ett vd-byte och året efterföljande ett vd-byte. Tidigare forskning har visat att resultatmanipulering förekommer och att fenomenet i amerikanska och australiensiska företag är kopplat till vd-byten där resultatmanipulering har använts för att sänka resultatet under året för vd-bytet och sedan i syfte att höja resultatet under åren efter ett vd-byte. Urvalet utgörs av företag ur Stockholmsbörsens Large Cap-lista registrerade under perioden 2006 till 2009. Efter bortfall är antalet företag i urvalet 48. Metoden är kvantitativ och består av insamling av sekundärdata. Jones modifierade modell används för att mäta förekomsten av resultatmanipulering och sedan undersöks dess samband med vd-byte. Resultatet visar att resultatmanipulering förekommer samt att företagen tenderade att justera resultaten neråt. Sambandet mellan vd-byten och resultatmanipulering var inte signifikant, men resultatmanipulering förekom i stor utsträckning under året efter ett vd-byte relativt övriga år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)