En undersökning av miljödatorns beräkningar på Nybro Energi AB

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Arbetets syfte har varit att klargöra hur Nybro Energi ABs miljödator utför sina beräkningar och om beräkningssättet den använder är korrekt. Genom att ha kritiskt analyserat hur miljödatorns beräkningar är strukturerade genomförde vi kontrollberäkningar och kunde med hjälp av DU-teknik skapa en laborationsmall för jämförelseberäkningar och övriga tester. I resultatet finns en jämförelse mellan laborationsmallens och miljödatorns uträknade pannverkningsgrad vid olika tidpunkter. Här framgår även miljödatorns formelstruktur och hur vardera formel hänger samman. Ur resultatet kan slutsatsen fastställas att miljödatorn utför korrekta beräkningar eftersom pannverkningsgraderna stämde överens. Eventuella felkällor så som mätfel gjorde dock att ett säkrare resultat hade uppnåtts om en mer grundlig och genomgående undersökning gjorts, där alla givare och enheter som förser miljödatorn med information kontrollerats. Avslutningsvis ges några förbättringsförslag som Nybro Energi AB kan göra för att säkerställa att miljödatorn utför noggrannare och mer verklighetstrogna beräkningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)