Övervikt, fetma och den ökade risken att utveckla diabetes mellitus typ 2 : En litteraturstudie om hälsofrämjande omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är ett kroniskt och progressivt tillstånd. En orsak som bidrar till ökad risk för diabetes mellitus typ 2 är övervikt och fetma. Den globala prevalensen för diabetes mellitus typ 2 samt övervikt och fetma ökar för varje år. Sjuksköterskans största hälsofrämjande möjlighet finns i det vardagliga mötet med patienter. Syfte: Var att belysa hälsofrämjande interventioner för individer med övervikt eller fetma. Metod: En allmän litteraturstudie som utgick från vetenskapliga artiklar där resultaten delades in i dataenhetersomkodades. Koderna kategoriserades och strukturerades tematiskt. Resultat: Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklarsom genereradetrekategorier: sjuksköterskans hälsofrämjande interventioner, att ge hälsofrämjande interventioner och att motta hälsofrämjande interventioner. Att erbjuda hälsofrämjandeinterventioner resulterar i minskadvikt, BMI och midjeomfångtill följd avlivsstilsförändringar såsom ökad fysisk aktivitet och hälsosam kost. Att genomgå en intervention har även betydelse förpatientensmotivation. Oavsett intervention kan sjuksköterskan haen central och stödjande rollför patienten. Konklusion: Genom hälsofrämjande omvårdnadkan sjuksköterskan i samverkan med andra professioner tillhandahålla personcentrerad vård som ökar delaktighet och egenvårdsförmåga hos patienten, en faktor som bidrar till förbättrad hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)