Chefers förutsättningar för att lyckas med avvikelsehantering inom äldreomsorgen : En jämförande fallstudie av två kommuner

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka förutsättningarna för första linjens chefer att bedriva ett effektivt arbete med avvikelsehantering med avsikt att utveckla verksamhetens kvalitet och skapa lärande – både inom den egna verksamheten och på organisationsnivå. Två kommunala organisationer som driver särskilda boenden för äldre var föremål för undersökningen. Fokus låg på att undersöka i vilken utsträckning förutsättningarna fanns samt hur viktiga de ansågs vara.   Studien utformades som en fallstudie i två delar: en kvalitativ del där fyra intervjuer genomfördes för att identifiera förutsättningar och en kvantitativ del som utgjordes av en enkätundersökning för att studera förutsättningarnas förekomst och viktighet. Resultatet från enkäten jämfördes inom och mellan de två kommunerna och faktorerna förekomst och viktighet vägdes samman i en modell inspirerad av Importance–Performance Analysis, här kallad förekomst–viktighets-analys.   Resultatet visade att de förutsättningar som skapar en gynnsam organisationskultur var starka i de studerade kommunerna medan förutsättningar av typen arbetssätt, stödjande resurser och forum för erfarenhetsutbyte förekom i mindre utsträckning. Vidare visade resultatet att medarbetarnas delaktighet och förutsättningar som fokuserar på den egna verksamheten bedömdes som viktigast. Det fanns en markant skillnad mellan kommunerna i hur många av de viktigaste förutsättningarna som förekom i lägre utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)