”Inom vård och omsorgssektorn är vi självklara kandidater för ledande positioner” : En studie om kvinnliga ledare i sociala verksamheter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Ur ett historiskt perspektiv har forskning om kvinnligt ledarskap fokuserat på att identifiera olika karaktärsdrag och beteende som tillskrivs en ledare. Det har även forskats om olika ledarstilar och vad som är ett bra respektive mindre bra ledarskap. Då vi idag strävar efter högre jämställdhet i vårt samhälle är det ingen hemlighet att kvinnliga ledare är ett kontroversiellt ämne. Vi har undersökt hur detta faktum upplevs i sociala verksamheter utifrån ett genus och makt perspektiv.Vårt resultat visar att dagens föreställningar om hur kvinnor med ledande positioner inom sociala verksamheter arbetar stämmer väl överens med tidigare forskning. Vi har fått fram intressanta och betydelsefulla faktorer som pekar på att kvinnor generellt ser sin maktposition inom det sociala arbetet som mycket positivt och motiverande. Vårt resultat visar att kvinnor i dessa sociala verksamheter inte ser sig som underkastade vad det gäller det omtalade begreppet glastaket. Vi har genomfört sju intervjuer med kvinnor på ledande positioner inom handikapp- och äldreomsorgen. Intervjuerna har vi analyserat och tolkat, vilket har gett oss en djupare förståelse för kvinnor med ledande positioners arbete och dess betydelse för medarbetare och verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)