Skatteprocessen : Hur rättssäker är den?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emelie Höök; [2014]

Nyckelord: Skatteprocessen; Rättssäkerhet; Förutsebarhet;

Sammanfattning: Skatteprocessen i Sverige har under många år fått utstå kritik angående brister i rättssäkerheten. Skatteverket agerar både den utredande och dömande parten i första instans vilket medför ett stort ansvar för att kunna upprätthålla ett rättssäkert förfarande. Kritiska röster har dock höjts angående Skatteverkets arbetsmetoder och domstolarnas otydliga domslut. I de fall ett beslut från Skatteverket överklagas och en rättslig prövning inleds ställs den enskilde mot Skattemyndigheten. En process som kan komma att bli mycket kostsam för den enskilde.Syftet med den här uppsatsen är att studera hur rättssäker skatteprocessen är. Rättssäkerhetsbegreppet konkretiseras och, tillsammans med utvalda delar av skatteprocessen, studeras och analyseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)