Disney formar framtidens ledare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Disney formar framtidens ledare - En kvalitativ dokumentstudie om hur Disney porträtterar och reproducerar ledarskapsideal Seminariedatum: 5 juni 2019 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15HP Författare: Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom Handledare: Sanne Frandsen Fem nyckelord: Ledarskapsideal, Disney, Populärkultur, Porträttering, Reproduktion Syfte: Syftet med denna studie är att analysera disneyfilmer för att ta reda på vilka ledarskapsideal som distribueras i populärkulturen. Studien ämnar således öka förståelsen för vilka ideal som framhävs i Disney och potentiella bakomliggande faktorer till detta. Metod: För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har en kvalitativ dokumentstudie genomförts genom filmanalys. Studien tar utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och ett induktivt tillvägagångssätt har applicerats. Flertalet analysmetoder har brukats i syfte att undersöka de olika aspekterna av filmerna. Teoretiskt perspektiv: Teoriavsnittet är uppdelat i två delar, tidigare forskning samt teoretisk referensram, varav den förstnämnda beskriver befintlig teori och forskning inom ledarskap i populärkulturen. Den teoretiska referensramen behandlar fyra delar, Ledarskap, Trait Theory, Tre klassiska ledarskapsstilar samt Makt. Empiri: Den empiriska analysen utgår från studiens valda disneyfilmer. Den är vidare uppdelad i fyra avsnitt efter de teman som identifierats: Maktkampen, Inspiratören, Initiativtagaren samt Chefen. Slutsats: Med stöd från vår teori och analysmetodik har vi funnit att Disneys framställning av ledare sker i två skildringar, som goda och som onda, där det goda representerar ett ideal medan det onda utgör ett anti ideal. Såväl idealet som anti idealet är ett resultat av de uppfattningar som existerar i samhället där Disney är en aktiv aktör i att distribuera dessa vidare. Vi har även funnit att Disney inte ensam kan ändra idealen då de porträtterar ledare med hjälp av associationer som är hårt förankrade i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)