Till gudarnas och jordbrukets ära! -mytologins betydelse för antikens jordbruksbefolkning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att belysa vikten av mytologi som reflekteras i jordbrukarens liv i antikens Grekland. Festivaler, ritualer och antika författares bruk av myter är bara ett fåtal exempel som pekar på hur viktigt det var för antikens jordbruksmänniskor att tro på gudarna. Varför var myter och gudar så viktiga för antikens jordbrukare? Hur framställs denna ideologi? Vad gjorde dessa människor för att behaga gudarna och vad förväntade sig människorna få i gengäld? För att få svar på dessa frågor kommer jag att framlägga upplysningar från antika författare i kombination med modern litteratur som behandlar både den grekiska jordbrukskulturen och dem grekiska myterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)