Patientens upplevelse av bemötande och information vid DT-kolonundersökning

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: InledningCancer i kolon och ändtarmen är en av de vanligaste maligna sjukdomarna i västvärlden, med särskilt hög förekomst i Norden. Undersökningarna som patienterna går igenom vid tjocktarmsbesvär är smärtsamma och obehagliga. En ny metod för fastställande av diagnosen i tarmar och abdomen, DT-kolografi ersätter alltmer de konventionella kolonundersökningarna och det finns ett behov att undersöka hur patienterna upplever den. BakgrundTeoretiska utgångspunkter var Watson, Travelbee och Eriksson. Vårdvetenskapliga begrepp som var väsentliga i denna studie var vårdrelation, korrelation, patientbegreppet, värdighet vårdlidande, trygghet och kommunikation/information. I tidigare forskning gjordes flertal kvantitativa studier för jämförelser med DT-kolografi som beskriver även patients erfarenhet och upplevelser. Metod En kvalitativ ansats valdes med hermeneutisk metod. Tre patienter intervjuades strax efter undersökningen genomfördes. Analysen av data bearbetades med hjälp av hermeneutiska cirkeln. Tolkningen av texten gjordes med kodning och forskarnas egna förförståelse. Fyra stycken deltema har kommit fram och dessa validerades med citat. Utifrån dessa delteman bildades två huvudteman Trygghet och Oro som var centrala för resultatet.SyfteAtt beskriva hur patienten upplever vårdsituationen vid en DT-kolografiundersökning.Upplevelse av undersökningen. Upplevelse av bemötande och information från röntgenpersonalen.ResultatStudiens resultat visade att patienterna var nöjda med bemötande och information från röntgenpersonalen. Professionellt förhållningssätt upplevdes som en viktig aspekt ur patientens synpunkt. En välinformerad, väl bemött och väl omhändertagen patient får en bra och positiv upplevelse av undersökningen. Slutsats Denna studie handlar om patientperspektivet och bidrar till ökad kunskap om patientens upplevelse av vårdsituationen på en DT-kolografiundersökning. Det är en av de första studierna som ingår i omvårdnadsforskningen inom radiologin och tillför ny kunskap inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)