Upplevelsen av att möta vården med fibromyalgi : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund:  Fibromyalgi är en kronisk sjukdom vars huvudsakliga symtom är generell smärta i kroppen. En diagnos tar lång tid att ställa och kräver otaliga besök hos olika specialister på grund av dess komplexa sjukdomsbild. Sjukdomens prevalens ligger mellan två-fyra procent av befolkningen.  Syfte: Att beskriva hur patienter med fibromyalgi upplever mötet med vården.   Metod: Kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats, inklusionskriterier för studien var artiklar skrivna på engelska, “peer reviewed”, publicerade mellan år 2012–2020, innefattade etiskt godkännande. Studiens resultat bygger på Lundman och Hällgren Graneheims, innehållsanalys genomförd på tio vetenskapliga artiklar som myntade på två kategorier och sex underkategorier. Resultat: I innehållsanalysen av artiklarna framkom huvudkategorierna ”En omtvistad diagnos” och ”Vårdrelationens betydelse”. Att möta vården med fibromyalgi hade både negativa och positiva aspekter. Negativa upplevelser i vården och brist på stöd, bidrog till ett vårdlidande som i längden kan leda till ohälsa. De positiva upplevelserna visade på att patienter som får stöd och blir bekräftade hade större möjlighet att hantera sin sjukdom. Slutsats: Vården behöver öka sina kunskaper kring sjukdomen och skapa tydligare kriterier för att ställa diagnos. En vårdrelation som ger patienter bekräftelse och stöd är en grogrund för patienters välbefinnande.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)