Vad leker ni? : Professionella pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Joy Pitkänen; [2017]

Nyckelord: Genus; jämställt och genuspedagogik;

Sammanfattning: BakgrundI bakgrunden behandlas genus och jämställdhetsbegreppen och tillhörande forskning för att skapa en förståelse för hur det påverkar bemötandet i förskolan. Vidare beskrivs bemötandet och några former av bemötandet som jag har valt att fokusera på i min undersökning. Bakgrunden avslutas med genusperspektivet som är en arbetsform i förskolan för att främja jämställdheten mellan pojkar och flickor i förskolan.SyfteI mitt arbete är syftet att ta reda på hur pedagogerna verbalt bemöter de olika könen i förskolan.MetodMin undersökning är gjord med två olika metoder. En kvantitativ schematisk observation där jag fasthåller i vilken mängd olika bemötandeformer förekommer, samt en kvalitativ ljudinspelning för att få citat att stärka observationerna med. Undersökningen har gjorts på en förskola och följer Vetenskapsrådets etiska principer.ResultatUnder det här avsnittet visas resultatet utifrån de delar som den schematiska observationen var gjord på. Observationerna grundar sig i olika bemötande former som har fått en egen rubrik i resultatet. Varje del innehåller ett diagram som visar resultatet av observationerna samt citat som stärker resultatet av diagrammet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)