Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: SammanfattningStudiens syfte är att undersöka föreställningar om dramapedagogik ur ett elevperspektiv i en svensk grundskola. En dramapedagog och elever i sjuårsåldern har observerats och intervjuats. För att uppnå syftet med studien ställs följande frågor:-Hur beskriver och framställer elever och lärare de dramapedagogiska aktiviteter och processer de gemensamt deltar i? -Vilka betydelser tillskriver elever och läraren de dramapedagogiska aktiviteter och processer de gemensamt deltar i? -Hur kan detta förstås ur ett narrativteoretiskt perspektiv? I studien används narrativ analys och sociomateriell ansats för att analysera och förstå föreställningar om dramapedagogik. Genom att fokusera elever och lärares processer i undervisningen och i dessa inkludera det inflytande materialitet har, konstrueras narrativ i tät förbindelse med - Rum, Kropp och Tillblivelse – och där fiktionella rum ges en central betydelse. Studiens resultat visar att dessa narrativ erbjuder elever möjlighet att bli till på andra sätt än att socialiseras in i önskvärda beteenden. Erbjudanden som kan handla om att bli till som aktör med stort handlingsutrymme i samspel med andra aktörer, mänskliga och icke-mänskliga. Resultatet visar även att materiella ting kan fungera som broar men också som barriärer för elevers prövande i deras väg mot och inom fiktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)